ซิมทรูมูฟชนะเลิศ ให้โบนัสโทรฟรี ทุกเดือน

โพสโดย : NaN | วันที่ : 25 February 2014
หมวดหมู่ : TRUE, ข่าวประชาสัมพันธ์, มือถือ

ซิมทรูมูฟชนะเลิศ ให้โบนัสโทรฟรี ทุกเดือน

 

ซิมทรูมูฟชนะเลิศ ให้โบนัสโทรฟรี ทุกเดือน โทร 100 บาท ได้คือ 100 บาท เต็มๆ ทุกเดือ พร้อมโปร โทรฟรี ยกก๊วน 24 ชม.

– โทรทรูมูฟครบ 5 บาท โทรฟรียกก๊วนไม่อั้นถึง 5 โมงเย็น

– โทรทรูมูฟครบ 12 บาท (รวม 5 บาทแรก) โทรฟรียกก๊วนไม่อั้นถึงเที่ยงคืน

– ค่าบริการปกตินาทีละ 1 บาท (นอกเครือข่ายนาทีแรก 3 บาท)

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนสมัครใช้บริการ TrueMove Care : 1331 www.truemove.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ซิมสุดคุ้ม พร้อมสิทธิโทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟนานสูงสุด 24 ชั่วโมง”

1.    รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด (ทรูมูฟ)สำหรับบุคคลธรรมดา
ในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ
2.    อัตราค่าใช้บริการ สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ
2.1    โทรไปยังเลขหมายในเครือข่ายทรูมูฟ คิดค่าใช้บริการ นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชม. คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น
หนึ่งนาที
2.2    โทรไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย คิดค่าใช้บริการ นาทีแรก 3 บาท นาทีที่สองเป็นต้นไปนาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
2.3    ส่งข้อความสั้น (SMS) คิดอัตราครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย
2.4    ค่าบริการส่งข้อความในรูปแบบมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท ทุกเครือข่าย
2.5    ค่าบริการ EDGE/GPRS กิโลไบต์ ละ 0.01 บาท เศษของกิโลไบต์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบต์
3.    สิทธิโทรฟรี  เมื่อโทรหาเลขหมายภายในเครือข่ายทรูมูฟตามข้อ 2.1 จะคิดค่าค่าใช้บริการตามจำนวนการใช้งานจริงในอัตราที่กำหนดไว้
ในข้อ 2 จนกว่าจะวางสาย และเมื่อโทรครบจำนวนเงินดังต่อไปนี้ จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
3.1    เมื่อโทรครบ 5 บาท ภายในวันเดียวกัน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถนำค่าบริการในแต่ละครั้งมารวมกันได้) โดยตัดจากเงินที่
เติม นับตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
สิทธิพิเศษ  : ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรี สำหรับใช้โทรไปยังเลขหมายในเครือข่ายทรูมูฟ ในครั้งถัดไปภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
00.01 -16.59 นาฬิกา การโทรนอกช่วงเวลาดังกล่าว จะคิดค่าใช้บริการตามอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในข้อ 2
3.2    เมื่อโทรครบ 12 บาท โดยตัดจากเงินที่เติม ภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา เป็นต้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และ
สามารถนำค่าบริการในแต่ละครั้งมารวมกันได้ และสามารถนำค่าโทรไปยังเลขหมายภายในเครือข่ายทรูมูฟครบ 5 บาทแล้ว (ถ้ามี)
มานับรวมได้ด้วย)
สิทธิพิเศษ  : ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรี สำหรับใช้โทรไปยังเลขหมายในเครือข่ายทรูมูฟ ในครั้งถัดไป
ภายในวันเดียวกันจนถึงเวลา 23.59 นาฬิกา ได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที (เมื่อครบ 15 นาทีระบบจะตัดสายอัตโนมัติ)
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
4.    อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ
ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังหมายเลขพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่าง
ประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ
5.    อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.    ผู้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถสมัครร่วมกับรายการ All Together Bonus ได้
7.    การสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์ ฟรีวิว และ hi-speed Internet Super Package ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการดังกล่าว
8.    ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินค่าโทรพร้อมวัน (True Transfer) และ บริการเติมเงินมือถือด้วยมือถือ
แบบไม่ได้วัน (Mobile Top Up)ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยการโทรเข้า
หมายเลข 9305 และหากผู้ใช้บริการได้เปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลัมมาใช้รายการส่งเสริมการขาย
นี้ได้อีก
9.    หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทรูมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
11.1    กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการ ฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
ก.    ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของ
บุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือให้บริการต่อ
ข.    ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิด
ความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อทรูมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
11.2    กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอ ของบริการหรือ
มีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
10.   ทรูมูฟขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขนี้ได้ทันที หากมีการนำบริการนี้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้ หรือทรูมูฟมีความประสงค์ที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อ
กำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.   ทรูมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ระงับ  หรือยกเลิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หากมีข้อกำหนด  คำสั่ง  หรือ
นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ระงับ  หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้  หรือคำสั่งดังกล่าว
เป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของทรูมูฟ
12.   ทรูมูฟขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามแต่เห็นสมควรโดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางที่ทรูมูฟพิจารณาเห็นสมควร
13.   รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556
14.   รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทรูมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ
ที่ www.truemove.com หรือ True Move Care โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truemove.truecorp.co.th

ข่าวมือถือใหม่

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS iQOO Z7 5G ปี 2023

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G ปี 2023 ชิปไว แบตเยอะ ราคาตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Sony Xperia 10 V ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกัน สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่ บอดี้สวย รุ่นไหนปังสุด มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO X5 Pro 5G ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาตอบโจทย์ รุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro 5G ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ รุ่นไหนคุ้มสุด มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro+ 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro+ 5G ปี 2023 จอใหญ่ แบตเยอะ ชิปไว เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาหมื่นต้น ๆ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ ราคาวางจำหน่าย, หน้าจอ,

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 Pro ปี 2023

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro ปี 2023 สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS OnePlus Nord 3 5G ปี

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3 5G ปี 2023 จอใหญ่ ชิปไว แบตเยอะ รุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้ OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ตโฟนจอพับมาตรฐานใหม่ที่ก้าวไปอีกขั้น พร้อมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของ OPPO Find N3 Flip และไฮไลท์เด่นที่จะเปิดเผยในงานเปิดตัวระดับโลกของ OPPO ที่กำลังจะมาถึง Pete Lau, SVP and Chief Product Officer at OPPO กล่าวว่า“สำหรับ Find N2 Flip เราสร้างโทรศัพท์ฝาพับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตอนนี้

แสดงความคิดเห็น