TrueMove ให้คุณลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 3 บาท 3 รางวัล รวมมูลค่า 28,320 บาท

โพสโดย : NaN | วันที่ : 27 March 2014
หมวดหมู่ : TRUE, ข่าวประชาสัมพันธ์, มือถือ

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 3 บาท 3 รางวัล รวมมูลค่า 28,320 บาท

เพียงแค่คุณเป็นลูกค้าทรูมูฟ หรือ ทรูมูฟ เอช
กด*476*11# โทรออก
เพื่อสมัครเป็นสมาชิกรับดวงรายวันและผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ เดือนละ 1 รางวัล

ของรางวัล : สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น  28,320 บาท
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2557
ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2557 สำหรับผู้เข้าร่วมรายการ ในเดือนมีนาคม 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้เข้าร่วมรายการ ในเดือนเมษายน 2557
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 สำหรับผู้เข้าร่วมรายการ ในเดือนพฤษภาคม 2557

อัตรค่าบริการ : สมัครฟรี ระบบจะคิดค่าบริการตอนได้รับ SMS ข้อความละ 3 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายบริการข้อมูลผ่านทาง SMS

1.  รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ และ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ตามลำดับ (ต่อไปรวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ที่สมัครใช้บริการรับข้อมูลผ่านทาง SMS   ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

“ สมัครเป็นสมาชิกรับดวงรายวันและผลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย กด *476*11#โทรออก”
(สมัครฟรี ระบบจะคิดค่าบริการตอนได้รับ SMS ข้อความละ 3 บาท)

2. ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 จะได้รับ 1 สิทธิต่อการรับบริการข้อความ SMS 1 ครั้ง ในการเข้าร่วมลุ้นโชคในการจับรางวัลในรายการนี้ โดยบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่โทรเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมการขาย
3. ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัลคือ สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์  มูลค่ารางวัลละ 9,440 บาท (ยึดตามราคา ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2553)  เดือนละ 1 รางวัล นาน 3 เดือน รวมจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น  28,320 บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
4. การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี : บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล 3 ครั้ง ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ 2 ตั้งเลขที่ 1252 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 ตึก 2 ชั้น 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

4.1 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมรายการในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยจะทำ
การจับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 4 เมษายน 2557 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 11 เมษายน 2557
4.2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมรายการในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยจะทำ
การจับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
4.3 ครั้งที่ 3 สำหรับผู้เข้าร่วมรายการในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยจะ
ทำการจับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 มิถุนายน 2557
5.   บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.truemove-h.com และแจ้ง
ไปยังผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมรายการอีกครั้งด้วย
6.   หากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นบุคคลเดียวกันหรือซ้ำกัน ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัล
เดียวเท่านั้น โดยรางวัลที่จะถูกมอบให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
7.   ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่บริษัทในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตาม
มูลค่ารางวัลที่ตนเองได้รับ
8.   ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่  เลขที่ 1252 อาคาร ทรูทาวเวอร์ 2 ตึก 2
ชั้น 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  พร้อมแสดงหลักฐานตามที่
บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
โดยในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความ
เหมาะสมของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
9.   ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในระบบเติมเงิน จะได้รับรางวัลต่อเมื่อเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้
รับรางวัลไม่ตกอยู่ในช่วงระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร และผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในระบบรายเดือนจะ
ได้รับรางวัลต่อเมื่อเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีไม่มีหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล
เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามรายการนี้เสร็จสิ้นแล้ว
10.   ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของ
รางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
11.   พนักงานของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด บริษัท เรียล มูฟ จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด บริษัท ทรู
ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
12.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทาง www.truemove-h.com
13.   ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเ
เอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยก
เลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
14.   หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
15.   รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้
บริการ ที่ www.truemove-h.com

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truemove.truecorp.co.th

ข่าวมือถือใหม่

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS iQOO Z7 5G ปี 2023

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G ปี 2023 ชิปไว แบตเยอะ ราคาตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Sony Xperia 10 V ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกัน สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่ บอดี้สวย รุ่นไหนปังสุด มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO X5 Pro 5G ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาตอบโจทย์ รุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro 5G ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ รุ่นไหนคุ้มสุด มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro+ 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro+ 5G ปี 2023 จอใหญ่ แบตเยอะ ชิปไว เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาหมื่นต้น ๆ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ ราคาวางจำหน่าย, หน้าจอ,

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 Pro ปี 2023

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro ปี 2023 สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS OnePlus Nord 3 5G ปี

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3 5G ปี 2023 จอใหญ่ ชิปไว แบตเยอะ รุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้ OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ตโฟนจอพับมาตรฐานใหม่ที่ก้าวไปอีกขั้น พร้อมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของ OPPO Find N3 Flip และไฮไลท์เด่นที่จะเปิดเผยในงานเปิดตัวระดับโลกของ OPPO ที่กำลังจะมาถึง Pete Lau, SVP and Chief Product Officer at OPPO กล่าวว่า“สำหรับ Find N2 Flip เราสร้างโทรศัพท์ฝาพับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตอนนี้

แสดงความคิดเห็น